מתחם 410 בת-ים

מתחם 410 בת-ים

משרדנו מלווה ומשמש כמפרק של מספר חברות שבבעלותם קרקע בדרום מערב העיר בת-ים. החברות הנ"ל פעלו באמצעות משרדנו לייזומה של תכנית בניין עיר בי/410 במסגרתה אושרו למתחם זכויות של כ-4,028 יח"ד ואלפי חדרי מלונאות. החברות המיוצגות על ידי משרדנו לבדם זכויות לכ-1,200 יח"ד במתחם.
לבד מליווי ייזומה של תכנית בנין העיר שהשביחה הקרקע פעל משרדנו לפירוקם של החברות והעברת הקרקעות לשם בעלי המניות במסגרת הליכי הפירוק תוך איזון בין בעלי המניות השונים וטיפול בהיבטי המיסוי השונים (הן לרשות המקומית והן לרשויות מיסוי מקרקעין).
משרדנו ממשיך ומלווה קבוצות גדולות של בעלי קרקע במתחם בייזום עסקאות לגבי המגרש/ים אשר הוקצו להם הן בעסקאות קומבינציה והן בעסקאות במסגרתם מזמינים בעלי הקרקע שירותי בניה. לצורך האמור הוכנו הסכמי שיתוף שיאפשרו שיתוף הפעולה בין כלל השותפים לצורך מימוש העסקה המיטבית לכל אחד ואחד מהם.