תיקים מובחרים

שלום ירושלים דיבון ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה

בפסק דין זה קבע בית המשפט העליון כי בעל הזכויות בקרקע שבנה דירה והוא או קרובו מתגוררים בה לפחות 4 שנים לאחר סיום הבניה יהא זכאי לפטור מתשלום היטל השבחה, זאת ללא קשר למספר הבעלים האחרים באותה הקרקע שיבקשו לנצל זכות זו.

הקדש קרן עזרה ע"ש יעקב הייטנר נגד שר האוצר ואח'

בפסק דין זה קבע בית המשפט העליון כי יש לשום פיצויי הפקעה בגין "דמי חכירה אבודים" על פי דמי שכירות רעיוניים הנגזרים משוויה המשתנה של הקרקע.

יצחק בן ארצי ו-82 אח' נגד מדינת ישראל

מאות בעלי קרקע פנו באמצעות משרדנו לבית המשפט העליון בדרישה שתופסק אחזקת המדינה במקרקעיהם שבמערב ראשון לציון, אחזקה זו של המדינה נעשתה מכח צווים בהתאם לתקנה 125 לתקנות ההגנה (שעת חירום) 1945 עשרות בשנים. בפסק הדין שהתקבל הופסקה אחזקת המדינה במקרקעי העות …

משה שוב נגד הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק

החלטה שניתנה על ידי ועדת הערר המחוזית. במסגרתה של ההחלטה בוטלו התנאים לפי ס' 77 ו-78 שפרסמה הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק המתנים הוצאת היתרי בניה לתמ"א 38 בהקצאת שטח ציבורי בקומת הקרקע של המגרשים.

בנייני ישקו נגד מדינת ישראל

פסק דין של בית המשפט העליון בו נפסק כי כי מנהל מקרקעי ישראל אינו זכאי לתשלום דמי היתר בעת העברת זכויות בנייה בין מגרשים שונים שנרכשו ממנו.

בנק מסד נגד מדינת ישראל

פסק דין של בית המשפט העליון בו נקבע לראשונה כי בעליו של קרקע שאדמתו הופקעה זכאי לקבל פיצוי בגין אובדן דמי חכירה עד למועד שבו מדינת ישראל מעניקה את הפיצוי.

הר נגד הוועדה המקומית נתניה

פסק דין של בית המשפט העליון בו נפסקו פיצויים בגין הקפאת מקרקעין למשך שנים על-ידי תכניות בנין עיר שונות. בפסק דין זה נקבע לראשונה היקף הפיצוי תוך הסתכלות על תכניות שונות וראייתן כתוכנית אחת לצורך חישוב הנזקים.

הורוביץ נגד ועדה מקומית רעננה

בפסק הדין שנדון בבית המשפט העליון, בהליך שהגיע אף לדיון נוסף בפני הרכב מורחב. נקבעה ההלכה המנחה שמגדירה את “סבירות” הפגיעה אשר תאפשר לועדה המקומית להימנע מתשלום פיצויים לבעלי המקרקעין.

החברה להפצת פרי הארץ נגד המועצה המקומית כפר סבא

המדובר בתביעה שהוגשה לפי ס' 197 לחוק התכנון והבניה בגין ירידת ערך המקרקעין עקב אישורה של תכנית בניין עיר. פסק דין זה הינו בעל חשיבות רבה, שכן בו הוגדר לראשונה מהי פגיעה “סבירה”, שמעבר לה על הרשויות לפצות את בעלי המקרקעין שנפגעו.

חממי נגד הוועדה המקומית ראשון לציון

פסק דין זה חולל מהפכה של ממש בתחום הפיצויים בגין אישור תכניות פוגעות. בפסק דין זה, קבע בית המשפט העליון לראשונה כי במסגרת הפיצויים שהתקבלו בגין אישור תכנית בניין ערים הפוגעת בבעל הקרקע – אין להפחית 40% מסכום הפיצוי, כפי שהיה נהוג עד מועד פסק הדין.